Xám xanh – Blue – Cái - Tai Cụp Siêu Sát (Bố Mẹ Nhập)